Tyra Banks, Beverly Johnson, Black models on revolutionizing fashion